KONKURS!

NA OPRACOWANIE METOD DETEKCJI PLAGIARYZMU

O Jednolitym Systemie Antyplagiatowym

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) to wspólny dla wszystkich polskich uczelni system zapewniający im ochronę przed plagiaryzmem. JSA będzie współpracował z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD) zapewniając jednolitość użytkowanych przez uczelnie baz danych. System będzie obejmował wszystkie obszary kształcenia, a uczelnie otrzymają go nieodpłatnie.

JSA powstaje w OPI PIB zgodnie z art. 167c ustawy o szkolnictwie wyższym w ramach umowy finansowanej z PO WER podpisanej z NCBR. Oprócz stworzenia JSA specjaliści z OPI PIB są odpowiedzialni za przeszkolenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie JSA na poszczególnych uczelniach, a także utrzymanie systemu i jego aktualizację.

Od roku akademickiego 2018/2019 każda pisemna praca dyplomowa, przed dopuszczeniem jej autora do egzaminu dyplomowego, będzie sprawdzana w JSA.

Konkurs

Jednym z ważnych etapów budowy systemu jest konkurs na algorytmy i kody źródłowe różnych rozwiązań z dziedziny walki z plagiaryzmem. Będzie on składał się z 4 etapów i potrwa do 30 września 2017 roku. Więcej informacji o konkursie znajduje się w zakładce „ETAPY”.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.).

W ramach konkursu do wykonania będą 4 zadania:

Wykrywanie nadużyć między dwoma dokumentami

Wykrywanie dla dokumentu podejrzanych dokumentów w dużej kolekcji dokumentów

Wykrywanie w ramach jednego dokumentu części podejrzanych o autorstwo innej osoby

Wykrywanie dla dokumentu podejrzanych stron internetowych

ETAPY KONKURSU

krok po kroku...
1


Pretesty
Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w konkursie poprzez pobranie, wypełnienie i złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, który przesyłają do OPI PIB wraz z niezbędnymi dokumentami do weryfikacji.2


Testy zewnętrzne
Pierwszy etap konkursu. OPI PIB publikuje pierwszą (z czterech) transzę zbiorów testowych, do których uczestnicy przesyłają rozwiązania za pośrednictwem platformy konkursowej JSA.3


Testy wewnętrzne
Po testach zewnętrznych wyłonimy zbiór najlepszych rozwiązań. Autorzy tych rozwiązań zostają zaproszeni do drugiego etapu konkursu - przesyłają do OPI PIB kody źródłowe, specyfikację i dokumentację do testów wewnętrznych.4


Wyniki konkursu
Koniec konkursu. Ogłoszenie zwycięzców i przyznanie nagród.Najlepsze rozwiązania będą musiały przedstawić kod źródlowy, jego dokumentację oraz specyfikację niezbędną do przeprowadzenia testów wewnętrznych w celu potwierdzenia jakości i skalowalności. Szczegółowe zasady konkursu są zawarte w Regulaminie. W przypadku dowolnych pytań dotyczących konkursu należy je zgłaszać na adres konkurs-jsa@opi.org.pl .

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest pobranie z Platformy Konkursowej Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, wydrukowanie go, podpisanie i przekazanie w formie pisemnej do siedziby Organizatora (pierwsza faza zgłoszenia) oraz Rejestracja na Platformie Konkursowej w celu utworzenia Konta i nadanie Klucza Uczestnika/Identyfikatora Uczestnika za pośrednictwem przekazanego przez Organizatora Formularza rejestracyjnego (druga faza zgłoszenia). Więcej informacji dostepne jest w regulaminie.