KONKURS!

NA OPRACOWANIE METOD DETEKCJI PLAGIARYZMU

O Jednolitym Systemie Antyplagiatowym

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) to wspólny dla wszystkich polskich uczelni system zapewniający im ochronę przed plagiaryzmem. JSA będzie współpracował z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD) zapewniając jednolitość użytkowanych przez uczelnie baz danych. System będzie obejmował wszystkie obszary kształcenia, a uczelnie otrzymają go nieodpłatnie.

JSA powstaje w OPI PIB zgodnie z art. 167c ustawy o szkolnictwie wyższym w ramach umowy finansowanej z PO WER podpisanej z NCBR. Oprócz stworzenia JSA specjaliści z OPI PIB są odpowiedzialni za przeszkolenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie JSA na poszczególnych uczelniach, a także utrzymanie systemu i jego aktualizację.

Od roku akademickiego 2018/2019 każda pisemna praca dyplomowa, przed dopuszczeniem jej autora do egzaminu dyplomowego, będzie sprawdzana w JSA.

Konkurs

Jednym z ważnych etapów budowy systemu jest konkurs na algorytmy i kody źródłowe różnych rozwiązań z dziedziny walki z plagiaryzmem. Będzie on składał się z 4 etapów i potrwa do 30 września 2017 roku. Więcej informacji o konkursie znajduje się w zakładce „ETAPY”.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.).

W ramach konkursu do wykonania będą 4 zadania:

Wykrywanie nadużyć między dwoma dokumentami

Wykrywanie dla dokumentu podejrzanych dokumentów w dużej kolekcji dokumentów

Wykrywanie w ramach jednego dokumentu części podejrzanych o autorstwo innej osoby

Wykrywanie dla dokumentu podejrzanych stron internetowych

ETAPY KONKURSU

krok po kroku...
1


Pretesty
Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w konkursie poprzez pobranie, wypełnienie i złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, który przesyłają do OPI PIB wraz z niezbędnymi dokumentami do weryfikacji.



2


Testy zewnętrzne
Pierwszy etap konkursu. OPI PIB publikuje pierwszą (z czterech) transzę zbiorów testowych, do których uczestnicy przesyłają rozwiązania za pośrednictwem platformy konkursowej JSA.



3


Testy wewnętrzne
Po testach zewnętrznych wyłonimy zbiór najlepszych rozwiązań. Autorzy tych rozwiązań zostają zaproszeni do drugiego etapu konkursu - przesyłają do OPI PIB kody źródłowe, specyfikację i dokumentację do testów wewnętrznych.



4


Wyniki konkursu
Koniec konkursu. Ogłoszenie zwycięzców i przyznanie nagród.



Najlepsze rozwiązania będą musiały przedstawić kod źródlowy, jego dokumentację oraz specyfikację niezbędną do przeprowadzenia testów wewnętrznych w celu potwierdzenia jakości i skalowalności. Szczegółowe zasady konkursu są zawarte w Regulaminie. W przypadku dowolnych pytań dotyczących konkursu należy je zgłaszać na adres konkurs-jsa@opi.org.pl .

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest pobranie z Platformy Konkursowej Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, wydrukowanie go, podpisanie i przekazanie w formie pisemnej do siedziby Organizatora (pierwsza faza zgłoszenia) oraz Rejestracja na Platformie Konkursowej w celu utworzenia Konta i nadanie Klucza Uczestnika/Identyfikatora Uczestnika za pośrednictwem przekazanego przez Organizatora Formularza rejestracyjnego (druga faza zgłoszenia). Więcej informacji dostepne jest w regulaminie.